Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „UAB Internita“, šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir vykdyti tvarkydami asmens duomenis, mums patikėtus asmenims naudojantis mūsų rezervacijų internetu valdymo programa (toliau – Rezervacijų programa), prieinama interneto svetainėje www.rezervuoti.lt (toliau – Interneto svetainė).

Bet kuris asmuo, ketindamas pasinaudoti Rezervacijų programa (toliau - Lankytojas), turi pateikti mums atitinkamus (priklausomai nuo naudojimosi tikslo ir apimties) savo asmens duomenis. Lankytojas, kuris naudojasi Rezervacijų programa, automatiškai sutinka, kad mes tvarkytume jo pateiktus asmens duomenis toliau šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Lankytojas, kuris nepateikia prašomų asmens duomenų arba nesutinka su jo asmens duomenų tvarkymu, negali naudotis Rezervacijų programa.

Ši Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugai taikytinais teisės aktais.

Mes pasiliekame teisę bet kada vienašališkai savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką paskelbdami naują jos tekstą savo Interneto svetainėje.

Šioje Privatumo politikoje Lankytojai gali rasti atsakymus į tokius klausimus:

kaip mes renkame asmens duomenis? kokius duomenis ir kokiais tikslais mes tvarkome? kaip ilgai mes tvarkome duomenis? kaip mes užtikriname mūsų tvarkomų asmens duomenų saugumą? kokias teises turi duomenų subjektai? kaip įgyvendinti teisę pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo?

KAIP MES RENKAME ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenis mes renkame tiesiogiai iš lankytojų, jiems pateikiant atitinkamą informaciją lankymosi Interneto svetainėje ir (ar) registracijos Rezervacijų programoje metu, taip pat vėliau naudojantis Rezervacijų programa (užpildant atitinkamus Rezervacijų programos grafas).

KOKIUS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME?

Mes, pasiremdami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje numatytomis nuostatomis, tvarkome šiuos žemiau nurodytus duomenis.

Lankytojų kontaktinius duomenis

Lankytojų kontaktinius duomenis mes renkame ir tvarkome turėdami tikslą sudaryti galimybę Lankytojams per Rezervacijų programą rezervuotis atitinkamo paslaugų teikėjo laiką paslaugos Lankytojams suteikimui, taip pat pranešimų Lankytojams apie rezervuotą laiką siuntimui.

Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Lankytojų kontaktinius duomenis:

vardą ir pavardę; telefono numerį; elektroninio pašto adresą.

Duomenų gavėjai

Aukščiau nurodyti Lankytojų asmens duomenys atskleidžiami (perduodami) atitinkamam paslaugų teikėjui, kurio laiką Lankytojas rezervuoja.

Paslaugų teikėjas, iš mūsų gavęs aukščiau nurodytus Lankytojų duomenis, juos tvarko savo savarankiškai nustatytiems tikslas. Daugiau apie paslaugų teikėjų vykdomą asmens duomenų tvarkymą Lankytojas turi pasidomėti pas atitinkamą Paslaugų teikėją (jo internetinėje svetainėje).

Duomenų nepateikimo arba sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo pasekmės

Aukščiau nurodytų Lankytojų asmens duomenų atskleidimas mums yra būtina galimybės Lankytojams pasinaudoti Rezervacijų programa sąlyga. T. y. nepateikęs asmens duomenų arba pateikęs netikslius ar neteisingus asmens duomenis, taip pat atšaukęs savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, Lankytojas negalės pasinaudoti Rezervacijų programa arba atitinkamomis atskiromis jos funkcijomis.

Slapukų naudojimas

Savo interneto svetainėje mes naudojame slapukus (angl. cookies), turėdami tikslą pagerinti naršymo mūsų interneto svetainėje kokybę, turėti statistinius ir rinkodarai skirtus duomenis.

Šiuo tikslu lankantis mūsų interneto svetainėje mes renkame šiuos duomenis apie Lankytojus:

apsilankymo interneto svetainėje dažnumas; įrenginio, iš kurio jungiamasi prie Interneto svetainės, IP adresą.

Duomenų gavėjai

Aukščiau nurodyti asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų partneriams, kuriuos mes pasitelksime Rezervacijų programos priežiūrai ir vystymui.

Sutikimo tvarkyti duomenis nedavimo arba atšaukimo pasekmės

Kiekvienas Lankytojas gali nesutikti su slapukų naudojimu jo atžvilgiu, o tokį sutikimą davęs – bet kada jį atšaukti. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus.

Neleidus naudoti slapukų arba juos ištrynus, gali pailgėti naršymui interneto svetainėje reikalingas laikas, taip pat gali nebebūti galimybės pasinaudoti kai kuriomis interneto svetainės funkcijomis.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėje

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Mes neatsakome už duomenų, kuriuos surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Apie tokių duomenų privatumo apsaugą duomenų subjektas turi pasidomėti pas atitinkamas trečiąsias šalis, kurių svetainėmis ar paslaugomis naudojasi.

Tiesioginė rinkodara

Mes nuolat vystome ir atnaujiname Rezervacijų programą, plečiame jos suteikiamas galimybes. Mes galėsime informuoti Lankytoją apie visas Rezervacijų programos naujoves ir naujas galimybes, jeigu jis bus davęs sutikimą naudoti jo elektroninio pašto ir (arba) telefono numerį tiesioginės rinkodaros tikslais.

Sutikimo tvarkyti duomenis nedavimo arba atšaukimo pasekmės

Nedavęs sutikimo naudoti savo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais arba jį atšaukęs, Lankytojas nepraras galimybės naudotis Rezervacijų programa.

KAIP ILGAI MES TVARKOME DUOMENIS?

Konkretaus Lankytojo asmens duomenis mes saugosime ir tvarkysime tol, kol tas Lankytojas naudosis Rezervacijų programa ir dar dešimt metų po paskutinio pasinaudojimo, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau, nei Lankytojas atšauks savo sutikimą tvarkyti jo duomenis.

Esant tikimybei kilti mūsų ginčui su Lankytoju, susijusiam su Rezervacijų programos naudojimu, tokio Lankytojo asmens duomenis, reikalingus tokio galimo ginčo sprendimui (vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis, naudojimosi Rezervacijų programa duomenis) mes saugosime visą galiojančiuose įstatymuose nustatytą atitinkamą ieškinio senaties terminą (priklausomai nuo galimo reikalavimo pobūdžio), jeigu jis bus ilgesnis už aukščiau nurodytą terminą.

Pasibaigus duomenų tvarkymo terminams mes duomenis ištriname, kad jų negalima būtų atgaminti arba pakeičiame taip, kad jų nebūtų galima susieti su konkrečiu fiziniu asmeniu.

KAIP MES UŽTIKRINAME MŪSŲ TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMĄ?

Siekdami apsaugoti mūsų tvarkomus duomenis nuo praradimo, neleistino naudojimo ar neteisėti pakeitimo, mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines priemones. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jokios organizacinės ir (ar) techninės priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

KOKIAS TEISES TURI LANKYTOJAI KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAI?

Mes įsipareigojame gerbti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjektų teises:

žinoti (būti informuotiems) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); reikalauti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; į duomenų perkėlimą; nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys; kitas asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų nustatytas teises.

Bet kokį su asmens duomenų tvarkymu susijusį prašymą Lankytojas gali pateikti mums elektroniniu paštu info@rezervuoti.lt

Į visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius prašymus mes įsipareigojame Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka atsakyti per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

KAIP ĮGYVENDINTI TEISĘ PATEIKTI SKUNDĄ DĖL DUOMENŲ TVARKYMO?

Kiekvienas asmuo bet kada turi teisę apskųsti mūsų vykdoma jo duomenų tvarkymą, pateikdamas skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. 8 5 2712804, faks. 8 5 2619494, el. paštas ada@ada.lt,www.ada.lt). Kita vertus, mes branginame kiekvieną savo klientą, todėl norime paskatinti Lankytojus, iškilus bet kokiems klausimams ar abejonėms, susijusiems su jų duomenų tvarkymu, nedvejojant iš pradžių kreiptis į mus.

MŪSŲ KONTAKTAI

UAB „Internita“ Adresas: Vokiečių g 1

Elektroninio pašto adresas info@rezervuoti.lt

Naujausius aktualius duomenis galite rasti interneto svetainėje www.rezervuoti.lt